Privacy Policy Psyworks

Binnen de werking van Psywork is onze Privacy Policy van kracht.


Om goede zorg te verlenen, hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig als je cliënt wordt bij ons. Als gevolg van de nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze tekst geven we jou deze informatie.


Privacy Policy

Psyworks, gevestigd in de  Wevelgemstraat 28, 8930 Lauwe in België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

VOF Psyworks

Ondernemingsnummer BE0780.502.580

Website: https://www.psyworks.be

Adres: Wevelgemstraat 28, 8930 Lauwe

Tel: 056/44 35 88
E-mail: info@psyworks.be
Sigrid Seurynck is de Functionaris Gegevensbescherming van Psyworks. Zij is te bereiken via sigrid@psyworks.be

Welke gegevens verzamelen we over jou?

Psyworks verbindt er zich toe enkel die gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden, namelijk enkel gegevens die van belang zijn voor de therapeutische begeleiding en opvolging van de cliënt of diagnostische vraagstelling.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij aanmelding:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Mutualiteit
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt telefonisch en in correspondentie, bijvoorbeeld door mail of door het aanmeldingsformulier in te vullen
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@psyworks.be en dan verwijderen wij deze informatie.


In het dossier worden volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens opgevraagd bij jou (o.a. via het aanmeldingsformulier) en bijgehouden:

 • Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)
 • Gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de behandeling
 • Gegevens over opleiding en vorming, schoolrapporten
 • Relevante verslagen en attesten van derden
 • Resultaten en verslagen van psychodiagnostisch onderzoek uitgevoerd in Psyworks of bij derden (die via een geïnformeerde toestemming aan ons worden overhandigd)
 • Notities van gesprekken
 • Verslagen van schooloverleg
 • Tekeningen en creatieve werkstukken van de cliënt (of foto’s van)
 • Briefwisseling en mailverkeer indien relevant voor de therapie of begeleiding
 • Overige persoonsgegevens die je ons telefonisch en in correspondentie actief verstrekt, bijvoorbeeld via mail of door het aanmeldingsformulier in te vullen
 • Geluids- of beeldopname in het kader van supervisie en intervisie, enkel mits voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd verwerkt zonder naam van de cliënt(en) te vermelden en binnen het kader van gedeeld beroepsgeheim.

Door akkoord te gaan met onze Privacy policy die inherent zijn aan de werking van onze praktijk, verleent u aan de therapeuten de toestemming om deze gegevens aan u op te vragen, digitaal of schriftelijk op te slaan en te verwerken in uw persoonlijk dossier. Ouders die therapie of gesprekken volgen in het kader van de therapeutische begeleiding van hun kind geven hiermee tevens toestemming om de gegevens van hun minderjarige kind op te slaan en te verwerken. Enkel die gegevens die noodzakelijk zijn voor het begeleidingsproces worden opgevraagd.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Ons hoofddoel is om je kwalitatieve zorg te kunnen bieden in het kader van een diagnostische of therapeutische vraagstelling of traject. Daarnaast verzamelt en verwerkt Psyworks jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Om je betaling af te handelen
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?


Psyworks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wetgeving verplicht ons bepaalde gegevens bij te houden voor een periode van 30 jaar. Wij hanteren dan ook een bewaartermijn van minstens 30 jaar voor wettelijk verplichte gegevens en bewaren andere gegevens tot tien jaar na het beëindigen van het begeleidingsproces. Bij een heraanmelding binnen deze periode zal uw dossier opnieuw geopend worden in samenspraak met u.

 

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

De gegevens vallen onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, …). We vragen u hiervoor bij aanvang van een therapeutisch traject de schriftelijke geïnformeerde toestemming.

Contactname met derden gebeurt ook steeds na voorafgaand overleg met jou en met jouw toestemming.

Verder delen wij deze gegevens ook met derden om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Psyworks gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die we van jou bewaren?

Als cliënt kan u verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van u bewaren.

Zo heb u recht op inzage in uw dossier en op een kopie hiervan. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij de behandelende therapeut. Werkaantekeningen en persoonlijke notities van de therapeut vallen niet onder het inzagerecht van de cliënt of de opdrachtgever, hetzelfde geldt voor eventuele nota’s gemaakt door deelnemers aan intervisie- of supervisiezittingen.

U hebt tevens het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens uit uw dossier te verbeteren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Psyworks.

Indien u een bezwaar hebt op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Psyworks dan kan u een mail sturen naar info@psyworks.be


Psyworks wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens/persoonsgegevens

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Psyworks neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@psyworks.be

 

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?


De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van uw gegevens in het patiëntendossier is uw begeleidend therapeut, die alle gegevens in het dossier noteert. Zijn/haar contactgegevens zijn dezelfde als die van de praktijk, de telefoongegevens van de betrokken therapeuten zijn terug te vinden op de website en worden u bij aanvang nog even meegegeven.
 

Search

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.